Zorg voor elk kind

Zorg voor elk kind

Zorgteam

De Klimop is een zorgzame school, waar leerkrachten tot het uiterste gaan om kinderen zich goed te laten voelen én goed te laten leren.
De zorg op onze school is een taak van het hele team. Het zorgteam ondersteunt de klastitularissen bij de klasinterne aanpak en is mee verantwoordelijk voor alle overlegmomenten. Wanneer leerlingen nood hebben aan meer begeleiding en specifieke onderwijsbehoeften hebben zullen de zorgleerkrachten onder leiding van de zorgcoördinator een begeleidingsplan opstellen.

Zorgteam:

  • Zorgcoördinator KS + zorgleerkracht kleuterschool: Steffie Seuntjens
  • Zorgcoördinator 3de kleuterklas: Tinne Tuyls
  • Zorgleerkrachten kleuterscool: Fanni Vanhooren, Tinne tuyls, Ineke Pira
  • Zorgleerkracht 1ste leerjaar: Robin Verbiest, Fanni Vanhooren
  • Zorgleerkracht 2de leerjaar: Robin Verbiest, Fanni Vanhooren
  • Zorgleerkracht 2de graad: Margo Ceusters
  • Zorgleerkracht 3de graad: Tineke Verbelen
  • Zorgcoördinator LS + aanvullende zorgopdracht: Gudrun Peperstraete

We trachten met het zorgteam 4 duidelijke doelstellingen te realiseren:

1. In de Klimop dagen we onze leerlingen blijvend uit om hen zover mogelijk te brengen in hun individuele ontwikkeling met het bereiken van de eindtermen als streefdoel. We proberen elk kind zoveel mogelijk te laten leren op zijn of haar eigen niveau of tempo. Dit doen we door gedifferentieerd les te geven door onder meer het gebruik van het meersporenbeleid, Sticordimaatregelen, taalondersteuning, uitdagende en verdiepingsopdrachten, remediëring, aangepaste trajecten, IAC's, niveaulezen, een realistisch huiswerkbeleid, ….

2. In de Klimop werken we nauw samen en communiceren we systematisch en transparant met alle betrokken partijen. Op onze school heerst er een 'overlegcultuur'. Naast de vaste oudercontacten 3 keer per jaar organiseren wij wanneer nodig ook voldoende oudergesprekken en MDO's met alle betrokken partijen. Wij hanteren een open communicatie met ouders en gaan voor een sterke samenwerking met leersteuncentrum (LSC), CLB, externe logo's of andere externe professionelen.

3. De Klimop wil een school zijn waar leerlingen duidelijk zicht krijgen op eigen talenten en valkuilen via zelfreflectie. Door breed te evalueren willen we op een hele brede manier naar onze kinderen kijken. Door met verschillende brillen te kijken kunnen we zowel het proces als het eindresultaat evalueren. Ook het geven van feedback door verschillende actoren speelt daar een cruciale rol in. We hopen dat onze kinderen hierdoor op een brede en totale manier ontwikkelen.

​4. De Klimop wil de leerlingen sociaalvaardig maken aan de hand van de principes van KIVA en aanvullende methodieken. Van in de kleuterschool krijgen onze leerlingen tools in handen om op een zorgzame en sociale manier met mekaar om te gaan. Vanaf het 1ste leerjaar werken we met de methode van KIVA. Enerzijds om een betere groepssfeer te bekomen en anderzijds om preventief in te spelen en pesten te voorkomen.